ทำเนียบบุคลากร

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ(สังกัดเดิม) ตำแหน่ง(ศธจ)
1 นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
2 นายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
3 นางอารีซา บอเถาะ
083-0149285
sa-shasha@windowslive.com
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
สพป.นธ.2
นักวิชาการพัสดุ
4 นางวินิพร แซ่ฮ่ำ
089-9755527
winiporn@gmail.com
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สพป.นธ.1
นักทรัพยากรบุคคล
5 นางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย์
089-0657579
liu2538@gmail.com
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สพป.นธ.1
นักทรัพยากรบุคคล
6 นางสาวดรุณี จันทร์แก้ว
081-8987122
aawwja@gmail.com
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สพป.นธ.1
นักทรัพยากรบุคคล
7 นายซัมรี สือแม
091-4623077
mimee_006@hotmail.com
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
สพม.15
เจัาพนักงานธุรการ
8 นางสาวกุลลนาพร อาซ้าย
089-5993770
june_love_achi@outloook.co.th
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
สพม.15
เจัาพนักงานธุรการ
9 นางพรทิพย์ วุตติหาสะ
098-4956774
pontip_nok007@hotmail.com
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
สพป.นธ.1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10 นายวิรัตน์ พุธสุข
089-8259887
mang_mo@windowslive.com
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สพป.นธ.3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11 นายฟิกกรี สามะ
084-9657829
fikree_2009@hotmail.com
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
สพป.ปน.2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12 นางโสภา ทองเมือง
093-5836662
sopa2444@gmail.com
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
สพป.นธ.1
นักวิชาการศึกษา
13 นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฎ
084-6265964
junejudapa@gmail.com
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
สพม.15
นักวิชาการศึกษา
14 นางสาวกัลยา สรีแมง
085-2472528
yayah053@hotmail.com
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สช.อ.สุไหงปาดี
นักวิชาการศึกษา
15 นางสาวซารีพะ ?ดีรี
089-2935728
saripat2555@gmail.com
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.นธ.2
ศึกษานิเทศก์
16 นางปัทมาวดี ขันธ์ชัย
081-6084218
dahmocom@hotmail.com
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพป.นธ.2
ศึกษานิเทศก์
17 นายโซเฟียน ละมูลอ
083-3973232
aweeraja@gmail.com
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สพป.ปน.3
ศึกษานิเทศก์
18 นายนิธิรอน ภัทราธิกุล
081-3384938
nithiron@gmail.com
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพป.ปน.3
ศึกษานิเทศก์
19 นางสุไบดัส มะยาดง
091-3134919,081-7664793
das.124@hotmail.com
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพป.นธ.1
ศึกษานิเทศก์
20 นายอาแว สะมะแอ
086-2858590
ramieesopa@yahoo.co.th
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพม.15
ศึกษานิเทศก์
21 นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
093-1619323
l.thanawat@gmail.com
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
สพป.นธ.3
ศึกษานิเทศก์