คณะผู้บริหาร

นายมนูญ บุญชูวงศ์
ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
นางโสภา ทองเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นางพรทิพย์ วุตติหาสะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางลดาวัลย์ สร้อยสังวาลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางวินิพร แซ่ฮ่ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวซารีพะ ดีรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน
นางสาวโสภิดา ตุลยาพงศ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน