ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  • กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  • กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  • หน่วยตรวจสอบภายใน