บทความวิชาการ

 สภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2560
School Counseling Activities in Narathiwat Province 2560
นางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.นราธิวาส
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชุด Festivals กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางยุซรีนา นิมอ ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 3(บ้านทรายทอง)
 แนวคิดผนึกกำลังยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด นายทนง โชติสรยุทธ์
อดีตกรรมการผู้จัดการ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ รร.เพลินพัฒนา
ประธาน มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
 รายงานผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 นางปัทมาวดี ขันธ์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.นราธิวาส
 สารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.นราธิวาส
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.นราธิวาส
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 5
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561